Sản phẩm Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Language Đóng  
   Văn bản về thuế Đóng  
Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 326/CT- QLKK ngày 7/3/2007 của Cục thuế về việc hạch toán khoản thuế Nhà thầu nước ngoài của Nhà thầu Technip (TPC). Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ qui định tại Quyết định số 24/2006/QĐ-BTC ngày 6/4/2006 của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước và hướng dẫn tại điểm 1, mục V, Thông tư số 10/2006/TT-BTC ngày 14/2/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Quyết định số 75/1998/QĐ-TTg ngày 4/4/1998 của Thủ Tướng Chính phủ qui định về mã số đối tượng nộp thuế thì:

1. Chứng từ nộp tiền do Ban Quản lý nộp hộ nhà thầu TPC phải ghi rõ nộp hộ nhà thầu TPC và mã số thuế của Nhà thầu TPC, không ghi “mã số thuế nộp hộ'' của Ban quản lý.

Trường hợp Giấy nộp tiền vào Ngân sách bằng chuyển khoản do Ban quản lý nộp hộ thuế nhà thầu TPC đã ghi mã số thuế nộp hộ, chưa ghi mã số thuế của Nhà thầu thì Cục thuế hướng dẫn Ban Quản lý dự án làm việc cụ thể với Kho Bạc Nhà nước để điều chỉnh lại cho phù hợp.

2. Sau hai ngày kể từ khi nhận được tờ khai do nhà thầu TPC gửi, Ban quản lý có trách nhiệm nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước và không bị phạt nộp chậm số thuế TNDN do nộp thay nhà thầu TPC.

3. Đối với việc trích tiền thù lao: Do nhà thầu TPC trực tiếp thực hiện kê khai, tính thuế TNDN thuộc nghĩa vụ của nhà thầu, nhà thầu TPC tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc tính thuế TNDN, Ban quản lý chỉ thực hiện việc nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà nước cho nhà thầu TPC. Do đó Ban Quản lý không được khấu trừ khoản thù lao theo qui định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi biết và hướng dẫn Ban quản lý Nhà máy Lọc dầu Dung Quất thực hiện./.

 

Tổng cục Thuế - Phạm Văn Huyến

You must be a registered subscriber in order to view this Article.
To learn more about becoming a subscriber, please visit our Subscriber Services page.

Quay Về
Công văn của Tổng cục Thuế số 1573/TCT-ĐTNN về việc Vướng mắc đối với việc nộp thuế nhà thầu Written By: SuperUser Account
Date Posted: 26/05/2007
Number of Views: 2854
Có lỗi xảy ra.
Error: Unable to load the Article Details page.