Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
    Hệ thống báo cáo tài chính Đóng  
Cyber Accounting cho phép in ra hệ thống báo cáo tài chính theo các thông tư quyết định khác nhau (Quyết định 15/2006/QĐ-BTC,quyết định 48/2007/QĐ-BTC, thông tư 23/2005/TT-BTC, thông tư 105/2003/TT-BTC, thông tư 55/2002/TT-BTC, quyết định 144/2001/QĐ-BTC, quyêt định 1864/1998/QĐ-BTC ...) và luôn luôn đảm bảo hệ thống báo cáo in ra đều đáp ứng được theo các thông tư và quyết định mới nhất do bộ tài chính ban hành.

Hệ thống báo cáo tài chính trong Cyber Accounting
 • Bảng cân đối phát sinh tài khoản
 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng cân đối kế toán cho nhiều kỳ
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - Phần I lãi lỗ
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh cho nhiều kỳ
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - Phần II
 • Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh - Phần III
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp trực tiếp cho nhiều kỳ
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp
 • Báo cáo dòng tiền theo phương pháp gián tiếp cho nhiều kỳ
 • Báo cáo thuyết minh tào chính
 • Báo cáo phân tích tài chính
 • Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chung
 • Sổ sách kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
 • Sổ sách kế toán theo hình thức nhật ký chứng từ
Một số hình ảnh của hệ thống báo cáo tài chính.

Điều kiện lọc - Bảng cân đối kế toán.


Khai báo lấy số liệu của 1 báo cáo tài chính


Quay lại

 

   Các sản phẩm khác Đóng