Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Phân hệ kế toán giá thành Đóng  
Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phần lớn kế thừa từ các phân hệ khác. Cyber Accounting cho phép quản lý chi phí theo (Khoản mục phí, vụ việc, hợp đồng, bộ phận hạch toán ...) tuỳ theo sự xác định và đặc thù của từng doanh nghiệp. Tính và lên báo cáo giá thành sản xuất theo nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau như (Giá thành đơn hàng, giá thành phân bước, giá thành định mức, giá thành trực tiếp, giá thành xây lắp ...) với chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công có thể phân bổ trực tiếp hoặc theo nhiều tiêu thức khác do người sử dụng định nghĩa như "phân bổ theo doanh thu, theo chi phí nhân công, theo nguyên vật liệu trực tiếp ...").Ngoài ra Cyber Accounting còn cho phép đánh giá giá trị sản phẩm dở dang dựa trên số lượng dở dang trên dây chuyền sản xuất.


Chức năng của phân hệ kế toán giá thành
 • Khai báo và cập nhật các thông số cần thiết để tính giá thành
 • Khai báo định mức nguyên vật liệu
 • Khai báo định mức tin lương
 • Đánh giá sản phẩm dở dang trong kỳ kế toán
 • Tập hợp số liệu từ các phân hệ khác để tính và lên các báo cáo liên quan đến chi phí và giá thành.
 • Thẻ tính giá thành
 • Bảng tính giá thành

Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản

 • Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
 • Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoản
 • Cân đối số phát sinh các tiểu khoản

Các báo cáo chi phí theo vụ việc và hợp đồng

 • Bảng kê chứng từ theo vụ việc và hợp đồng
 • Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc và hợp đồng
 • Bảng cân đối số phát sinh theo vụ việc và hợp đồng
 • Số dư đầu kỳ của các vụ việc và hợp đồng
 • Số dư cuối kỳ của các vụ việc và hợp đồng

Các báo cáo chi phí theo khoản mục phí

 • Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
 • Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí
 • Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí và tài sản

Các báo cáo giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

 • Tính tiêu hao nguyên vật liệu
 • Tính chi phí tiền lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn
 • Thẻ tính giá thành sản phẩm
 • Bảng tổng hợp giá thành
 • Bảng phân bổ quỹ lương

Các báo cáo giá thành của công trình xây lắp

 • Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành các công trình xây lắp
 • Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình

Các báo cáo chi phí theo công trình xây lắp (đối vơi các doanh nghiệp xây lắp)

 • Bảng kê chứng từ theo công trình
 • Tổng hợp số phát sinh theo công trình
 • Bảng cân đối số phát sinh theo công trình
 • Số dư đầu kỳ của các công trình
 • Số dư cuối kỳ của các công trình
 • Bảng kê xuất nguyên vật liệu theo các công trình và hạng mục công trình
 • Bảng kê, bảng tổng hợp các công trình theo đa chỉ tiêu

Quay lại

 

   Các sản phẩm khác Đóng  
   Sách hướng dẫn Đóng  
   Thăm dò ý kiến Đóng  
Bạn quan tâm sản phẩm của Cybersoft

Gửi Điều Tra  Xem Kết Quả
   Nghiệp vụ Đóng