Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Phân hệ kế toán tài sản cố định Đóng  

Các chức năng chính của phân hệ kế toán TSCĐ

  • Theo dõi tài sản cố định về nguyên giá, giá trị khấu hao, giá trị còn lại, nguồn vốn, bộ phận sử dụng, mục đích sử dụng, nước sản xuất, ngày đưa vào sử dụng,…
  • Theo dõi tăng giảm và lý do tăng giảm tài sản cố định, tăng giảm nguyên giá tài sản .
  • Theo dõi bộ phận sử dụng, điều chuyển bộ phận sử dụng
  • Tính khấu hao và lên bảng phân bổ khấu hao.

Các báo cáo liên quan đến tài sản cố định

  • Thẻ tài sản
  • Bảng tính khấu hao
  • Bảng phân bổ khấu hao.
  • Báo cáo tăng giảm tài sản

Quay lại

   Các sản phẩm khác Đóng