Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả Đóng  

Chức năng.

 • Vào các phiếu nhập (nhập mua ngoài, nhập khẩu, nhập mua dịch vụ)
 • Theo dõi tổng hợp và chi tiết hàng mua vào theo mặt hàng, nhà cung cấp và hợp đồng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá mua vào
 • Theo dõi theo VNĐ và ngoại tệ
 • Theo dõi các khoản phải trả, tình hình trả tiền và tình trạng phải trả cho các nhà cung cấp
 • Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả liên kết số liệu với phân hệ kế toán mua hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

Quản lý.

 • Từ mua hàng đến thanh toán
 • Quản lý công nợ phải trả theo đối tượng
 • Quản lý công nợ phải trả theo hoá đơn
 • Quản lý công nợ phải trả theo hạn thanh toán
 • Hạch toán kế toán mua hàng
 • Quản lý thuế đầu vào và tờ khai thuế
 • Quản lý hàng tồn kho
 • Phân tích và đưa ra quyết định mua hàng
Sơ đồ tổ chức phân hệ.

 

Báo cáo.

 • Bảng kê phiếu nhập
 • Bảng kê phiếu nhập của một mặt hàng, vật tư
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo nhà cung cấp
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo hợp đồng
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo dạng nhập xuất
 • Bảng kê phiếu nhập nhóm theo mặt hàng
 • Tổng hợp hàng nhập kho
 • Báo cáo giá trị hàng nhập theo khách hàng, hợp đồng
 • Báo cáo hàng nhập nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Sổ nhật ký mua hàng
 • Sổ chi tiết công nợ của một khách
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng
 • Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên một tài khoản
 • Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Sổ tổng hợp chữ T của một tài khoản

Các báo cáo quản trị về công nợ phải trả

 • Hỏi số dư của một khách hàng
 • Bảng kê công nợ phải trả theo hoá đơn
 • Bảng kê chi tiết trả tiền cho các hoá đơn
 • Bảng kê công nợ phải trả cho các hoá đơn theo hạn thanh toán
 • Sổ nhật ký chi tiền mua hàng
 • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
 • Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng
 • Số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Số dư cuối kỳ của các hợp đồng
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ của một tài khoản
 • Tổng hợp số phát sinh của một tài khoản.

Các báo cáo thuế GTGT hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào

Bảng kê thuế GTGT hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào được lên ở phần “Báo cáo thuế” trong phân hệ kế toán tổng hợp.

Quay lại

 

   Các sản phẩm khác Đóng