Sản phẩm Đóng  
   Dịch vụ Đóng  
   Khách hàng Đóng  
   Kiến thức Đóng  
   Công ty Đóng  
   Language Đóng  
   Liên kết Đóng  
   Phân hệ kế toán bán hàng công nợ phải thu Đóng  

Chức năng

 • Cập nhật các hoá đơn bán hàng, bao gồm hoá đơn bán hàng hoá và hoá đơn bán dịch vụ.
 • Theo dõi tổng hợp và chi tiết bán hàng ra.
 • Theo dõi bán hàng theo bộ phận, cửa hàng, nhân viên bán hàng, theo hợp đồng.
 • Tính thuế GTGT của hàng hoá bán ra.
 • Phân hệ kế toán bán hàng liên kết số liệu với phân hệ kế toán công nợ phải thu, kế toán tổng hợp và kế toán hàng tồn kho.
 • Theo dõi các khoản phải thu, tình hình thu tiền và tình trạng công nợ của khách hàng.
 • Phân hệ kế toán công nợ phải thu liên kết số liệu với phân hệ kế toán bán hàng, kế toán tiền mặt, tiền gửi để có thể lên được các báo cáo công nợ và chuyển số liệu sang phân hệ kế toán tổng hợp.

Quản lý:
 • Từ bán hàng đến thanh toán
 • Phân tích chỉ tiêu bán hàng
 • Công nợ phải thu theo đối tượng
 • Công nợ phải thu theo hạn thanh toán
 • Công nợ phải thu theo hoá đơn
 • Hạch toán kế toán bán hàng
 • Bảng kê và tờ khai thuế
Sơ đồ tổ chức phân hệ

 


Các báo.

 • Bảng kê hoá đơn bán hàng
 • Sổ nhật ký bán hàng
 • Bảng kê hoá đơn của một mặt hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo khách hàng
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo hợp đồng, vụ việc
 • Bảng kê hoá đơn nhóm theo dạng xuất bản
 • Bảng kê hoá đơn của một khách hàng
 • Báo cáo bán hàng chi tiết theo mặt hàng
 • Báo cáo phân tích bán hàng theo thời gian
 • Báo cáo doanh số bán hàng theo khách hàng, hợp đồng
 • Báo cáo bán hàng nhóm theo 2 chỉ tiêu
 • Báo cáo tổng hợp tiêu thụ theo giá bán
 • Danh mục giá bán
 • Sổ chi tiết của một tài khoản
 • Bảng tổng hợp chữ T của một tài khoản
 • Sổ chi tiết công nợ của một khách hàng
 • Sổ tổng hợp công nợ chữ T của một khách hàng
 • Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên một tài khoản
 • Bảng cân đối số phát sinh công nợ của các khách hàng trên nhiều tài khoản
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ cuối kỳ
 • Bảng tổng hợp số dư công nợ đầu kỳ

Các báo cáo quản trị về công nợ phải thu

 • Hỏi số dư của một khách hàng
 • Bảng kê công nợ phải thu theo hoá đơn
 • Bảng kê chi tiết thu tiền của các hoá đơn
 • Bảng kê công nợ phải thu của các hoá đơn theo hạn thanh toán
 • Sổ nhật ký thu tiền bán hàng
 • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
 • Bảng cân đối số phát sinh của các hợp đồng
 • Số dư đầu kỳ của các hợp đồng
 • Số dư cuối kỳ của các hợp đồng
 • Bảng kê chứng từ
 • Bảng kê chứng từ của một tài khoản
 • Tổng hợp số phát sinh của một tài khoản.
 • Phân tích doanh số bán hàng theo các kỳ.

Các báo cáo thuế GTGT hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra

Bảng kê thuế GTGT hoá đơn hàng hoá, dịch vụ bán ra được lên ở phần “Báo cáo thuế trong phân hệ kế toán tổng hợp.


Quay lại

 

   Các sản phẩm khác Đóng